Algemene voorwaarden


1. Het bedrag van het factuur is contant betaalbaar te Lommel, behoudens wanneer er een andere geschreven overeenkomst terzake tussen partijen werd getroffen.

2. Klachten dienen te geschieden binnen de drie dagen na levering van de goederen en diensten, voor wat de gebreken in deze goederen of diensten betreft en binnen de drie dagen na datum van het factuur, voor wat de inhoud van het factuur betreft.

De goederen reizen steeds voor rekening en op risico van de koper.

3. Indien binnen 48 uren na verzenddatum van een orderbevestiging van de leverancier niet door de afnemer is gereageerd, dan is de inhoud van de orderbevestiging bindend voor beide partijen.

Indien de afnemer daarna nog wijzigingen doorgeeft, wordt een administratieve kost van € 35,00 aangerekend, vermeerderd met de kosten van de aanpassingen.

4. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd ten belope van 10% per jaar van het onbetaalde factuurbedrag.

Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag (met een minimum van € 400,00) als strafbeding, onverminderd het recht van Verolu bvba om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

5. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ze vereffend werden.

6. Leverings- of plaatsingstermijnen zijn nooit bindend en slechts indicatief.

7. Als een bestelbon wordt afgezegd geeft Verolu bvba het recht op een schadevergoeding die forfaitair begroot wordt op 30% van het offertebedrag onder voorbehoud van uw recht om een hogere schade te bewijzen.

8. Elke betwisting in verband met de uitvoering van de verkoopovereenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank Hasselt.

9. Het aanvaarden van het factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden, zowel algemeen als particulier.

10. Garantie: wij geven 5 jaar garantie op onze producten, rekening houdend met het naleven van de onderhouds- en gebruiksvoorwaarden.

Na deze 5 jaar doen wij volledige afstand van de garantie, ook voor de verborgen gebreken.

Offerte aanvragen